หนังสือ The Honest Truth About Dishonesty ในเล่มนี้เขาจะพูดถึงจิตวิทยาเบื้องหลังความไม่ซื่อสัตย์ และได้ทำการทดลองหลายอย่าง เขาจะพูดถึงปัจจัยที่ทำให้มีความไม่ซื่อสัตย์เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองและในสังคมได้