หนังสือ AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order การพัฒนาด้าน Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะมีผลกระทบทางด้านสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน งานจำนวนมากอาจจะหายสาบสูญไป และความเหลื่อมล้ำก็อาจจะยิ่งแย่ลงไปอีก สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำด้าน AI แต่คุณ Kai เห็นว่าอีกไม่นานในอนาคต…